Prava osoba s invaliditetom

https://www.youtube.com/watch?v=2LFxFX8XrA0
Predstavljamo novi edukativni video Pristupačnost kao ljudsko pravo! 🙂 podijelite ga sa svima, kako bi osvijestili svoju okolinu o problemima sa kojima se susreću osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu.
Ovaj video snimljen je u sklopu aktivnosti 8. Centra znanja za društveni razvoj u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom zagovara prava preko milijun i pol osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj. Tijekom dugogodišnjeg rada svakog od 13 saveza 8. Centar znanja prepoznat je kao središte ekspertize i kao platforma za zaštitu i promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom. Rad temelji na kvalitetnom provođenju i praćenju primjene Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom s vizijom izgradnje inkluzivnog društva.
Konvencija je nametnula novi pristup invaliditetu po kojem su države stranke dužne poštivati, štititi i ispunjavati prava osoba s invaliditetom te usvojiti odgovarajuće zakonodavne, administrativne ili druge mjere za provedbu prava priznatih Konvencijom.
Konvencija mijenja paradigmu invaliditeta čineći pomak od karitativnog i medicinskog modela invaliditeta prema snažnom promoviranju socijalnog modela i modela ljudskih prava. Osobe s invaliditetom iz pasivnih primatelja promovira u aktivne nositelje prava. To se naglašava i u definiciji osoba s invaliditetom gdje se ističe međudjelovanje s različitim preprekama koje mogu sprječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.
Konvencija potvrđuje da osobe s invaliditetom imaju pravo na sva građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava čiji se pregled daje u nastavku.
KLJUČNE ZNAČAJKE PRISTUPA INVALIDITETU ZASNOVANOM NA LJUDSKIM PRAVIMA
Ljudskopravaški pristup podrazumijeva pomak s “medicinskog modela” koji invaliditet definira prvenstveno kao rezultat individualnih oštećenja na “socijalni model” koji se fokusira na ekološke i društvene prepreke. Socijalni model identificira i rješava kontekstualne čimbenike, tj. fizičke, stavovne i institucionalne prepreke za uključivanje osoba s invaliditetom. Daje odgovornost vladama i društvu u cilju osiguranja političkog, pravnog, socijalnog i fizičkog okruženja koje podržava potpuno uključivanje svih osoba s invaliditetom.
Izrada ovog zapisa omogućena je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

NOVOSTI